Alapítvány

 

A Kolonics György Alapítvány

 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A 2017. április 12. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

 

 

 

Alapítók Kolonics György (1972-2008) olimpiai-, világ- és Európa-bajnok sportoló emberi és sportolói nagysága előtt tisztelegve a 2. pontban meghatározott célok elérése érdekében hozzák létre a Kolonics György Alapítványt.

I. Általános rendelkezések

II. Az Alapítvány célja

 1. Az Alapítvány céljai
 1. Magyarország sportolni vágyó lakóinak egészséges életmódra való nevelése a kajak-kenu sport és az ahhoz kiegészítőként kapcsolható, mozgáskultúrát fejlesztő tevékenységek versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása útján
 1. A magyar kajak-kenu sport támogatása és segítése, hagyományainak átörökítése
 2. Az utánpótlás nevelés országos szintű támogatása a magyar kajak-kenu sport számára, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesülésének elősegítése
 3. Az edzőképzés segítése, bevezetés a szakmai gyakorlatba
 4. Sportolási lehetőség biztosítása mindazok számára, akik a kajak-kenu sportot amatőr szinten űzik, ill. azok számára, akik a kajak-kenu edzési módszereinek segítsége révén óhajtják fejleszteni mozgáskultúrájukat
 5. Gyermekek és fiatalkorúak iskolás rendszerben történő sportolásának elősegítése
 6. Iskolákban, önkormányzatoknál és egyéb társadalmi szervezeteknél felvilágosító, oktató előadások megtartása a kajak-kenu sport népszerűsítése érdekében
 7. Kajak-kenu versenyek szervezésének elősegítése
 8. Nyári- és egyéb edzőtáborok, vízitúrák, tanfolyamok, valamint családi programok szervezése
 1. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek:

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Jogszabályhely megjelölése

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

1. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.

2. Az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzése, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások.

3. Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2)

 

 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2)

 

 

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bek. 9. pont

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelés-oktatás, nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja,

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) bek. 1. pont a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), p), q), u) alpontjai, továbbá 5. pontja.

Gyermek- és ifjúságvédelem

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, sport, ifjúsági ügyek;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8. és 15. pont

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával - részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában

A sportról szóló 2004. évi I. tv. Preambuluma, 49. § c-e, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15. pont.

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.

 1. Az Alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében:
  1. Kapcsolatot tart társadalmi szervezetekkel, intézményekkel
  2. Kapcsolatot tart oktatási sportszervezetekkel, sportegyesületekkel,
  3. Az alapítványi célok megvalósításához anyagi és dologi eszközöket gyűjt és nyújt,
  4. Tulajdonjogot vagy bérleti jogot szerezhet.
  5. Alapítók a fenti közérdekű célok megvalósítására, támogatására rendeli az Alapítvány vagyonát.

III.Az Alapítvány céljára rendelt vagyon

1. Az Alapítvány alapításkori vagyona 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség alapító 1.000.000,- Ft,

a Magyar Olimpiai Bizottság alapító 1.000.000,- Ft,

a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület alapító 500.000,- Ft,

Kolonics György alapító 125.000,- Ft,

Kolonics Györgyné alapító 125.000,- Ft,

Kolonics Erika alapító 125.000,- Ft,

Lakatos Andrea alapító 125.000,- Ft

rendelkezésre bocsátásával biztosítják az Alapítvány tartós közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló alapításkori vagyonát.

 

 1. Az Alapítók jelen alapító okirat aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1. pontban meghatározott összeget az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül az Alapítvány részére megnyitandó bankszámlán helyezik el.

IV.Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja

 1. Az Alapítvány mindenkori vagyona az Alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók pénzbeni és nem pénzbeni vagyoni hozzájárulása, továbbá ezen összegek kamatai, valamint az Alapítvány által másodlagosan végzett egyéb vállalkozásból származó eredmény. Az alapítványi vagyon – beleértve a tőkét, annak kamatait és a másodlagosan végzett vállalkozásból származó eredményt is – felhasználható az Alapítvány céljainak elérése érdekében, e céloknak megfelelő tevékenységek támogatására.
 2. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 3. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, míg befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
 4. Az Alapítvány vagyonát a céljaival egyező tevékenységek támogatására kell felhasználni. Az Alapítvány vagyona - mind a tőke, mind annak kamatai és a másodlagosan végzett egyéb vállalkozásból származó eredmény - kizárólag a 2. II. fejezetben meghatározott célok érdekében használható fel. Erre tekintettel a vagyon felhasználása az Alapítvány által kiírt pályázatok, díjak alapítása alapján, támogatások odaítélése formájában történik.
 5. Az alapítványi vagyon felhasználásának konkrét módjáról az Alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium dönt. A támogatások odaítélését kérelemre ill. saját kezdeményezés alapján tűzi napirendre a Kuratórium. A támogató határozatok elfogadásának szabályait az V.15. pont részletezi.

V.Az ügyvezető szerv kijelölése és működése

 1. Az Alapítók az alapítványi vagyon kezelésével a Kuratóriumot bízza meg.
 2. A Kuratórium 13 tagú, megbízatása határozatlan időre szól. A Kuratórium tagjait, illetve a tagjai közül a Kuratórium elnökét és az ügyvezető tagot az alapítók jelölik ki az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg.
 3. Az alapító nem gyakorolhat meghatározó befolyást – közvetlenül vagy közvetve – a Kuratóriumban az Alapítvány vagyonának felhasználására.

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.

Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak.

 

 1. A Kuratórium elnöke feladatait munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban látja el. Amennyiben a Kuratórium elnöke tevékenységét munkaviszonyban látja el, úgy felette a munkáltatói jogokat a Kuratórium gyakorolja. A Kuratórium tagjai az alapítványi feladatok ellátásáért jogosultak igazolt költségeik megtérítésére a Kuratórium által – a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásával - elfogadott Szabályzat alapján. A Szabályzatban rendelkezni szükséges a költségek kifizetésének rendjéről.
 2. Amennyiben a Kuratórium, illetve annak bármely tagja tevékenységével veszélyezteti az Alapítvány céljait, úgy az alapítók jogosultak a Kuratórium tagjainak visszahívására.

A Kuratórium tagja az Alapítókhoz és a Kuratórium többi tagjához címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

 1. A Kuratórium feladatai:
  1. az alapítványi vagyon kezelése,
  2. az alapítvány céljait szolgáló tevékenységek szervezése és segítése,
  3. az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása,
  4. az alapítványi vagyon gyarapítása,
  5. az Alapítványhoz csatlakozók szándékainak, felajánlásainak elfogadása.
 2. A Kuratórium tagjai:
  1. Csabai Edvin elnök
   (szül: 1976. december 7.; an: Csortos Eszter; cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 62.)
  2. dr. Bognár Viktor tag

(szül: 1971. augusztus 29.; an: Vas Katalin; cím: 2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky u.

 1. Reményi Péter ügyvezető tag
  (szül: 1958. április 12.; an: Honti Anna; cím: 1201 Budapest, Tinódi u. 5.)
 2. Horváth Csaba tag
  (szül: 1971. április 7.; an: Ludik Zsuzsanna; cím: 2040 Budaörs, Törökugrató u. 30.)
 3. Angyal Zoltán tag
  (szül: 1953. április 5.; an: Révész Emilia; cím: 1119 Budapest, Major u. 49.)
 4. Ludasi Róbert tag
  (szül: 1952. október 24.; an: Lantos Erzsébet; cím: 1116 Budapest Verbéna u. 49.)
 5. Szemán Róbert tag
  (szül: 1968. július 13.; an: Halaj Katalin; cím: 1022 Budapest, Törökvész út 16/A.)
 6. Trébitsch András tag
  (szül: 1971. április 30.; an: Rubán Elvira; cím: 1024 Budapest, Fillér u. 19.)
 7. Hüttner Csaba tag
  (szül: 1971. január 20.; an: Viparina Julianna; cím: 1016 Budapest, Csap u. 3.)
 8. Pető Zsolt tag
  (szül: 1972. május 10.; an: Rohály Éva; cím: 2400 Dunaújváros, Szent István u. 11.)
 9. Ipacs Endre tag
  (szül: 1971. november 21.; an: Magyarkúti Éva, cím: 2013 Pomáz, Liliom u. 54.)
 10. Kárai Péter tag
  (szül: Budapest, 1974. január 29.; an: Horváth Edit, cím: 1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 57.)
 11. Csáky László tag
  (szül: Budapest, 1974. június 23.; an: Tarcsai Cecília, cím: 2051 Biatorbágy, Barackvirág u. 19.)
 12. A Kuratórium működésének ügyrendjét, éves munkarendjét maga állapítja meg az Alapító Okirat és a vonatkozó jogszabályok alapján.
 13. Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium ügyvezető tagja és elnöke önállóan látják el.
 14. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium ügyvezető tagja és a Kuratórium elnöke jogosultak önállóan.
 15. Az alapítványi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek megszervezésével, elősegítésével, valamint az Alapítvány mindennapos működésével összefüggő teendőket az ügyvezető tag látja el, illetőleg koordinálja.
 16. Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető, akadályoztatása esetén a Kuratórium elnöke gyakorolja.
 17. A Kuratórium minden egyéb, az V. fejezet 6. pontjában felsorolt feladata tekintetében testületként fejti ki tevékenységét.

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. A kuratóriumi üléseket az elnökkel egyetértésben az ügyvezető tag hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval.

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek.

 

A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét, székhelyét az ülés idejének és helyének megjelölését, az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak álláspontjukat a kérdésben kialakíthassák. A meghívónak határozatképtelenség esetére tartalmaznia kell a megismételt gyűlés időpontját, valamint hogy a megismételt gyűlés érvényességi és eredményességi feltételei azonosak az első ülésével. Amennyiben a megismételt gyűlés is határozatképtelen, akkor a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

 1. A Kuratóriumot össze kell hívni, ha azt bármelyik tag, illetve az alapítók az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül.
 2. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatait az Alapítvány működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdésekben egyszerű többséggel, díjak, támogatások odaítélésekor jelenlévő tagok 2/3-os többségének támogatásával hozza meg. Az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet egyszerű többséggel fogadja el a Kuratórium. A határozatokat a tagok nyílt szavazással hozzák meg.
 3. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 1. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél tölt be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
 1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 4.  amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint függesztette vagy törölte.

 

 1. A kurátor megbízatása megszűnik:

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

- a kurátor cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

- a kurátor halálával,

- a kurátor lemondásával. A lemondást az Alapítóhoz kell címezni, az alapító általi kézhezvétel hiányában a lemondás az Alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

- a kurátor visszahívásával. Az Alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.

VI.A Felügyelő szerv kijelölése és működése

 1. Az Alapítók az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
 2. A Felügyelő Bizottság háromtagú, megbízatása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve a tagjai közül a Felügyelő Bizottság elnökét alapítók jelölik ki az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg.
 3. A Felügyelő Bizottság tagjai:
  1. Farkas Zoltán elnök
   (szül: 1947. május 9. an: Nagy Julianna; cím: 3580 Tiszaújváros, Tiszavirág u. 20.)
  2. Dr Lits József tag
   (szül: 1946. augusztus 7.; an: Bíró Mária; cím: 5000 Szolnok, Tabán tér 17.)
  3.  Doma Tamás tag
   (szül: 1941. december 28.; an: Szekeres Zsuzsanna Terézia; cím: 1037 Budapest, Remetehegyi út 24.)

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a kuratórium elnöke vagy tagja,

b) az alapítvánnyal, mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) az alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

A felügyelő bizottsági tagokra egyebekben a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

 

 1.  A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

− a tag halálával,

− lemondással. A lemondás az Alapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. A lemondás az új felügyelő bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

− a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

- a tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

− az Alapító által történő visszahívással. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben – az indokolt döntés érintette(kke)l való igazolható közlésével – visszahívhatóak.

− az Alapítvány megszűnésével.

 

 1. A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 2. A felügyelő bizottság az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet tervezetét előzetesen véleményezi. A felügyelő bizottság a kuratórium tagjai részére nyújtott költségtérítés szabályait és azok kifizetésének rendjét megállapító szabályzatot előzetesen jóváhagyja.
 3. A felügyelő bizottság tagjai az Alapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezi. A tagokat a napirend és az előterjesztések közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban igazolható módon értesíteni kell. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. Az ülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (két tag jelenléte esetén egyhangú szavazattal).
 5. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén résztvevő tagok aláírják.
 6. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
  1. szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé,
  2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
    
 7. Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
 8. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

VII.Beszámolási és közzétételi szabályok

 1. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.
 2. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg, a tárgyévet követő év május 31. napjáig történik.
 3. A Kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a határozatot támogatók és ellenzők aránya és személye. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és egy tagja hitelesíti aláírásával. A Kuratórium határozatait a Határozatok Tárába be kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó, a jelen pont első bekezdésében írt követelmények a határozatoknak a Határozatok Tárában történő rögzítésére is irányadók.
 4. A Kuratórium döntéseit az ügyvezető tag igazolható módon közli az érintettekkel a döntés meghozatalától számított 14 napon belül, írásban, valamint az érintettekkel való közlést követő 5 napon belül az Alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza.
 5. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok, az Alapítvány beszámolói és közhasznúsági mellékletei, az Alapítvány cél szerinti szolgáltatásait, ezek igénybevételének módját és feltételeit rögzítő, továbbá a pályázatok nyerteseinek névsorát tartalmazó iratok nyilvánosak, melyeket az Alapítvány székhelyén az aktualitásnak megfelelően köteles kifüggesztve vagy jól látható helyen elhelyezve nyilvánosságra hozni. Az Alapítvány működése és szolgáltatása igénybevételének módjáról, valamint a beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban vagy internetes honlapján tájékoztatja nyilvánosságot. Az ügyvezető tag gondoskodik arról, hogy az Alapítvány irataiba bárki betekinthessen, arról felvilágosítást kapjon, illetve saját költségén másolatot készíthessen.

Az iratokba előzetes időpont-egyeztetés után az Alapítvány székhelyén, munkanapokon 9 és 15 óra között bárki betekinthet, az iratokról saját költségén másolatot készíthet. Az alapítvány honlapján (www.kolonicsalapitvany.hu) szintén megtekinthető minden nyilvános közlésre kötelezett irat tartalma.

VIII.Csatlakozás az Alapítványhoz

 1. Az Alapítók kijelentik, hogy az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat minden olyan belföldi, külföldi természetes vagy jogi személy, aki/amely elfogadja az Alapítvány közérdekű céljait, egyetért alapító okiratának rendelkezéseivel és anyagi kötelezettséget is vállal, céltámogatást, egyszeri vagy többszöri támogatást, adományt nyújt az Alapítvány működéséhez.
 2. A támogatók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott adományok tekintetében a Kuratórium dönt.
 3. A csatlakozókat alapítói jogok nem illetik meg. Az alapító és a csatlakozó, valamint jogutódjaik az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatják el és nem követelhetik vissza.

 

IX.Az Alapítvány megszűnése

 1. Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 2. Az alapítvány megszűnése esetén, az Alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyonnak a hitelezők kielégítése után fennmaradó része az Alapítókra száll vissza. Az Alapítványi vagyon ezen felüli részének hovafordítására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

X.Vegyes rendelkezések

 1. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. Az Alapítók tudomással bírnak arról, hogy az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, és azt a jogszabályi rendelkezést is ismeri, hogy a nyilvántartásba vétel után az Alapítók az Alapítványt nem vonhatják vissza.
 2. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 3. Alulírott alapítók kijelentjük, hogy a jelen Alapító Okiratot elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírtuk.
 4. Az Alapítók jelen alapító okirat aláírásával meghatalmazzák dr. Bognár Viktor ügyvédet, hogy az Alapítvány nyilvántartásba vételi eljárása során az alapítókat, mint kérelmezőket képviselje, a szükséges nyilatkozatokat nevükben megtegye.

Budapest, 2017. április 12.